top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de fotograaf aangeboden of met de fotograaf gesloten overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes. Van deze voorwaarden kan slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.


2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van de Koper niet van toepassing op de relatie tussen de Koper en de Fotograaf of de daaraan voorafgaande fase.


3. Totstandkoming van de Koopovereenkomst

a) De koopovereenkomst tussen de Fotograaf en de Koper komt pas tot stand op het moment dat de Fotograaf een aanbod van de Koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.


4. Prijzen / Kosten

a) Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle door de Fotograaf opgegeven prijzen inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

b) Kosten van verzending, in- en uitvoerrechten, kosten van verpakking en verzekering en kosten voor fotografie op locatie in het buitenland zijn voor rekening van de Koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

c) Een wettelijke verhoging of verlaging van BTW of andere heffingen van overheidswege kan in de prijs worden doorberekend.


5. Levering

a) De foto's worden geleverd binnen 1 maand na afloop van de shoot
tenzij anders overeengekomen. 

b) De Koper is de volledige koopprijs verschuldigd aan de fotograaf. De foto's van de betreffende opdracht worden pas in hoge kwaliteit verzonden als de volledige betaling is ontvangen op de wijze zoals door de fotograaf aangegeven in de verkoopbon.

c) Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

d) Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van de foto's gaat over op de Koper op het moment van levering. Indien de Koper de foto's niet in ontvangst neemt, komen alle kosten die de fotograaf in verband met de aanbieding heeft gemaakt en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring, verzekering en opslag eveneens voor rekening van de Koper. Daarnaast is de Koper aansprakelijk voor alle schade die de Fotograaf lijdt als gevolg van niet-afname.

e) Indien de Koper de eigendom van (een deel van) de aangeboden diensten/foto's aan een derde verpandt of probeert over te dragen vóór volledige betaling van de koopprijs aan de Fotograaf, is de Koper aansprakelijk voor alle schade die de Fotograaf lijdt als gevolg van niet-acceptatie is de Koper aan de Fotograaf een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van het nog niet aan de Fotograaf betaalde gedeelte van de koopprijs, onverminderd het recht van de Fotograaf op volledige schadevergoeding. 

f) Het risico van verlies, vernietiging en/of beschadiging van foto's die de Koper ter bewerking of reparatie aan de Fotograaf overdraagt, blijft berusten bij de Koper tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

6. Overmacht

a) Indien de Fotograaf door overmacht niet aan enige verplichting jegens de Koper kan voldoen, wordt die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de overmachttoestand zes maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

b) Onder "overmacht" wordt verstaan elke van de wil van de fotograaf onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: oorlog of soortgelijke situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van de artiest, tekortschieten van transporteurs, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, overstroming, brand, explosie en vrijkomen van gevaarlijke stoffen of gassen.
 

7. Betaling

a) Betaling dient door de fotograaf te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De fotograaf is gerechtigd om deelleveringen te doen en deze afzonderlijk te factureren.

b) Reclames over ontvangen facturen dienen binnen 8 dagen na verzend- of factuurdatum schriftelijk aan de Fotograaf te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur onvoorwaardelijk door de Koper is goedgekeurd.

c) Alle betalingen door de Koper geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking, tenzij de tegenvordering van de Koper op de Fotograaf uitdrukkelijk is erkend of rechtsgeldig vastgesteld door de Fotograaf. De Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.

d) De Fotograaf heeft het recht vooruitbetaling of contante betaling te verlangen indien hij daartoe aanleiding ziet.

e) Door het enkel verstrijken van een termijn van 30 dagen na de factuurdatum is de Koper, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is, in verzuim en vanaf de datum van verzuim aansprakelijk voor de aan de Fotograaf verschuldigde bedragen.
Vanaf de datum van verzuim is een rente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan. De Fotograaf kan voorts verdere leveringen opschorten totdat volledige betaling van alle verschuldigde bedragen is ontvangen.

f) Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten (waaronder alle kosten verbonden aan juridische bijstand), die door de kunstenaar worden gemaakt ter effectuering van haar rechten jegens de afnemer, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, te weten


Over de eerste EUR 2.949,57 15%.

Over het bedrag tot EUR 5.899,14 10%.

Over het bedrag tot EUR 14.747,86 8%.

Over het bedrag tot 58.991,43 euro 5%.

Over het bedrag boven 58.991,43 EUR 3%.
 

8. Ontbinding na wanbetaling

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de andere termijn na aanmaning, heeft de Fotograaf het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de Koper, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
 

 

9. Ontbinding

a) Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Koopovereenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de Koper, zal de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim zijn en is de fotograaf gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst;

(i) de uitvoering van de Koopovereenkomst op te schorten totdat naar het oordeel van de Fotograaf de nakoming van deze verplichting voldoende zeker is gesteld; en/of

(ii) elk van de Koopovereenkomsten die de Fotograaf met de Koper heeft gesloten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van de Fotograaf en zonder dat de Fotograaf tot enige schadevergoeding is gehouden.

b) In alle gevallen genoemd in het vorige lid worden alle vorderingen van de Fotograaf op de Koper onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar en heeft de Fotograaf het recht de betreffende onbetaalde foto's terug te vorderen. In dat geval hebben de Fotograaf en zijn gemachtigde(n) het recht om het terrein van de Koper te betreden om de Foto's onder zich te nemen teneinde de Fotograaf in staat te stellen zijn rechten te effectueren.
 

10. Garantie

a) De Koper koopt de foto's in de staat waarin ze zich bevinden op het moment van aankoop. De Koper dient zich vooraf te informeren over de staat van de foto's.

b) De Fotograaf garandeert de echtheid van de fysieke afdrukken door middel van een echtheidscertificaat.

c) De Fotograaf garandeert de Koper tegen schade aan de Foto's ontstaan gedurende een garantieperiode van 30 dagen tenzij de Koper of een derde op grond van de wet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de schade. De koper is in ieder geval aansprakelijk voor onjuiste of onoordeelkundige behandeling van de foto's door de koper of een derde. Schade veroorzaakt door of als gevolg van een gebrek in de inlijsting valt buiten de garantie of aansprakelijkheid van de Fotograaf.

d) Eventuele klachten over non-conformiteit van de foto's dienen op straffe van verval van rechten binnen twee maanden na het maken van de foto's of na het ontstaan van de schade schriftelijk bij de fotograaf te worden ingediend.

e) Als een klacht tijdig, correct en in overeenstemming met alle bepalingen is ingediend, zijn de verplichtingen van de fotograaf die hieruit voortvloeien als volgt:

(i) Indien naar het redelijk oordeel van de fotograaf voldoende bewezen is dat de foto's beschadigd zijn en dat de fotograaf hiervoor aansprakelijk is, heeft de fotograaf de keuze:

(ii) het beschadigde werk kosteloos opnieuw te leveren tegen teruggave van het beschadigde werk;

(iii) het betreffende werk te repareren;

(iv) het verlenen van een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs aan de Koper. Door voldoening aan één van de voorgaande prestaties zullen de verplichtingen van de Fotograaf jegens de Koper volledig zijn gekweten;

f) Voordat een foto wordt verzonden, wordt deze gecontroleerd door de Artiest en voorzien van een echtheidscertificaat. Mocht er schade ontstaan tijdens transport en/of verzending van de fotograaf naar de koper, dan zal deze waar mogelijk door de fotograaf worden hersteld of vervangen. 

g) De Fotograaf garandeert zijn kopers door het verstrekken van een certificaat van echtheid, waarop staat vermeld hoeveel kunstwerken van dezelfde soort in omloop zijn. Zonder certificaat van
echtheidscertificaat wordt het werk beschouwd als een reproductie en kan de fotograaf op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan het werk.

h) In geval van doorverkoop vervallen alle garantieverplichtingen van de fotograaf.

i) Indien de Koper het werk niet kan retourneren in dezelfde staat waarin het zich bevond toen het werd geleverd, vervallen de aanspraken van de Koper en is de Fotograaf niet verplicht tot enige restitutie.

j) In geval van reparatie door de Fotograaf van een werk, blijft dit werk, in overeenstemming met lid 5 van dit artikel, voor risico van de Koper.
 

11.  Uitsluiting herroepingsrecht

a) De Fotograaf kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten voor (maatwerk)producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

b) De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten die door de fotograaf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en/of die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Hieronder vallen onder andere op maat gemaakte (schilderijen) en (sier)lijsten die naar de specifieke wensen van de klant zijn gemaakt of integraal onderdeel zijn geworden van het kunstwerk, alsmede schilderijen en/of kunstwerken die in opdracht van de klant zijn vervaardigd. Hieronder valt ook het afdrukken of (af)drukken van specifieke foto's en/of andere visuele werken.

d) Voor foto's op aluminium die in opdracht van de koper zijn afgedrukt, geldt het herroepingsrecht niet.

e) Voor Galeries e.d. die overgaan tot aankoop van één of meerdere werken geldt een herroepingsrecht indien de foto's en/of afdrukken daarvan niet voldoen aan de oorspronkelijk gewenste kwaliteit. Geldig tot 31 dagen na aankoop.
 

12. Aanvullende voorwaarden voor Lange Termijn Abonnementsovereenkomst tussen Fotograaf en Opdrachtgever

a) Aanvaarding van het abonnement: Door de eerste betaling voor de abonnementsdienst van de Fotograaf erkent en aanvaardt de Klant gebonden te zijn aan de hierin beschreven voorwaarden. Deze overeenkomst vormt een juridisch bindend contract tussen de Fotograaf en de Klant.

b) Abonnementsduur en betaling: De abonnementsduur gaat in na ontvangst van de eerste betaling door de Fotograaf en loopt gedurende de overeengekomen periode zoals gespecificeerd in het abonnementsplan.
i) De Klant verbindt zich tot volledige betaling van de abonnementsdienst volgens de overeengekomen betalingsregeling voor de volledige duur van de contractperiode.

ii) Beëindiging en opzegging: Tussentijdse beëindiging van de abonnementsovereenkomst door de Klant ontslaat de Klant niet van de verplichting tot volledige betaling van de resterende abonnementsperiode.
In geval van beëindiging wegens wanprestatie van een der partijen, is de tekortkomende partij aansprakelijk voor de nog openstaande betalingen en eventuele aanvullende schade van de andere partij.  
De Fotograaf behoudt zich het recht voor de abonnementsovereenkomst op ieder moment te beëindigen wegens wanbetaling of schending van de hierin opgenomen voorwaarden.
c) Verlenging en wijziging: Na afloop van de initiële abonnementsperiode kan het abonnement in onderling overleg tussen de Fotograaf en de Klant worden verlengd voor aanvullende termijnen.

i) Wijzigingen of aanpassingen van de abonnementsovereenkomst dienen schriftelijk te geschieden en door beide partijen te worden overeengekomen.
d) Intellectuele eigendomsrechten: De Klant erkent dat alle foto's, beelden en andere intellectuele eigendommen gecreëerd of geleverd door de Fotograaf tijdens de abonnementsperiode de exclusieve eigendom blijven van de Fotograaf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

i) De Klant krijgt een beperkte, niet-exclusieve licentie om de foto's en beelden te gebruiken voor de doeleinden vermeld in de abonnementsovereenkomst.

e) Aanvaarding: Door de eerste betaling voor de abonnementsdienst te verrichten, erkent de Klant dat hij de voorwaarden van deze overeenkomst heeft gelezen en begrepen en dat hij ermee instemt hieraan gebonden te zijn.


12. Auteursrecht

a) Het auteursrecht op het werk behoort te allen tijde toe aan de fotograaf. Het auteursrecht op de catalogus, brochures, etc. behoort ook toe aan de fotograaf. Het auteursrecht wordt door de fotograaf uitdrukkelijk voorbehouden.

b) Het is de Koper niet toegestaan het door hem gekochte werk openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.  De Fotograaf kan in overleg treden met de Koper indien de Koper het werk wenst openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, waarvoor de Koper schriftelijke toestemming dient te hebben van de Artiest.

c) In geval van verveelvoudiging van een werk gemaakt door de Fotograaf zonder schriftelijke en aantoonbare toestemming, heeft de Fotograaf te allen tijde het recht dit werk op te eisen dan wel vernietiging daarvan te vorderen.

d) Op basis van schriftelijke toestemming mogen galeries e.d. beeldmateriaal en/of foto's gebruiken voor promotiedoeleinden. Afhankelijk van het aantal van dergelijke wensen wordt een bedrag vastgesteld dat zij aan de fotograaf verschuldigd zijn, tenzij dit bijdraagt aan de promotie van de fotograaf of een tentoonstelling/presentatie waaraan hij deelneemt.


13. Vervaldatum

a) Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Koper met betrekking tot de koop en verkoop van het werk jegens Verkoper in ieder geval één jaar na het sluiten van de koopovereenkomst.

b) Rechten en bevoegdheden van Koper uit hoofde van de koopovereenkomst met de Fotograaf zijn niet overdraagbaar.
 

14.  Verrekening

Verrekening door de Koper van een vordering van de Fotograaf met een tegenvordering op de Fotograaf is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door de Fotograaf uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 

15. Toepasselijk recht

a) Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en de Fotograaf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

b) Geschillen tussen de Koper en de Fotograaf zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen.
 

Alle bovenstaande voorwaarden zijn ook van toepassing op diensten die de fotograaf levert aan of uitvoert voor opdrachtgevers, kopers en potentiële kopers. 

bottom of page